OKOKK

zobacz teksty o kamieniołomie
W sobotę, 24 stycznia 2009 roku, miało miejsce  zgromadzenie założycielskie
Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.
Poprzez aklamacje wyłoniono jego Prezydium w składzie:
*
1. Prof. Bogusław Szmygin - prezes
2. Włodzimierz Otulak - wiceprezes
3. Bożena Gałuszewska - sekretarz
4. Waldemar Doraczyński
5. Prof. Konrad Kucza-Kuczyński
6. Tadeusz Michalak
7. Bartłomiej Pniewski
8. Jerzy Żurawski
*
Deklaracja członkowska
My, niżej podpisani, powołujemy z dniem
24 stycznia 2009 roku Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym i deklarujemy w nim swoje członkostwo. Upoważniamy wyłonione przez nas Prezydium do reprezentowania naszego stanowiska, określonego w Rezolucji, wobec organów administracji samorządowej i państwowej oraz organizacji społecznych.
*
Lista Członków OKOKK:*
1. Jerzy Gnatowski, art. malarz
Kazimierz Dolny
2. Jan Zalewski, literat
Warszawa
3. prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, hist. sztuki ISPAN
Warszawa
4. Zbigniew Szczepanek, art. malarz
Gdynia
5. prof. dr hab.Bogusław Szmygin, Politechnika      Lubelska
Lublin
6. Bożena Gałuszewska, antropolog kultury
Kazimierz Dolny
7. Małgorzata Szejnert, dziennikarka, pisarka
Warszawa, Męćmierz
8. prof. dr hab.Tadeusz Pałka, reżyser, UMCS
Lublin
9. Jacek Serafinowicz, historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Lublin
10. Jerzy Żurawski, hist, sztuki, konserwator,  muzealnik
Kazimierz Dolny
11. Włodzimierz Otulak, producent filmowy, prezes TOnZ
Warszawa, Kazimierz
12. Maria Sarnik, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Kraków, Warszawa
13. Jacek Rulewicz, v-ce prezes Zarządu Głównego SKZ
Warszawa
14. Bartłomiej Pniewski, art. plastyk,

Warszawa, Męćmierz

15. Jadwiga Malawska, etnolog, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkow
Warszawa
16. Wiktor Kowalczyk, biolog, v-ce dyr. Muzeum Nadwiślańskiego
Kazimierz Dolny
17. Jadwiga Czerepińska, hist. sztuki
Lublin
18. Ewa Wolna, polonista
Kazimierz Dolny
19. Mirosław Olszówka, menadżer kultury, prezes  Stow. „Janowiec"
Lublin, Janowiec

20. dr inż. Adam Wołk, leśnik

Puławy
21. prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis, socjolog

Warszawa

22. prof. dr hab. Waldemar Baraniewski, historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki UW,

Warszawa, Męćmierz

23. prof. dr hab.Wojciech Włodarczyk, hist. sztuki prezes Regionalnego Towarzystwa Powiślan

Warszawa, Podgórz

24. Olga Doraczyńska, architekt

Kazimierz Dolny

25. Waldemar Doraczyński, architekt

Kazimierz Dolny

26. prof. dr hab. Konrad Kucza - Kuczyński, architekt, Politechnika Warszawska

Warszawa, Kazimierz Dolny

27. prof. dr hab. Aleksander Błoński, fotografik, Wyższa Szkoła Filmowa,
Łódź
28. prof. dr hab. Henryk Mitosek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Kazimierz Dolny, Kielce
29. dr Waldemar Siemiński, socjolog, literat
Kazimierz Dolny, Warszawa
30. prof. dr hab. Wiesław Juszczak, hist. sztuki, ISPAN

Warszawa, Męćmierz

31. prof. dr hab. Maria Poprzęcka, hist. sztuki, prezes SHS
Warszawa
32. prof. dr hab. Jacek Sempoliński, art. malarz i krytyk sztuki, ASP Warszawa
Warszawa
33. Maciej Iłowiecki, publicysta, v-ce przewodniczący Rady Etyki Mediów

Warszawa

34. Stasys Eidrigevicius, art. plastyk

Warszawa

35. Janina Jankowska, reportażystka, członek zarządu SDP, członek zarządu Stow. Wolnego
Słowa. Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza w Warszawie, ID UW

Warszawa

36. dr Marcin Piotrowski, etnolog, socjolog, UŁ
Łódź
37. Marek Miller, reportażysta, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Warszawa

38. prof. dr hab. Zofia Mitosek, polonista

Warszawa, Kazimierz Dolny

39. Małgorzata Doraczyńska, architekt wnętrz,

Warszawa, Kazimierz Dolny

40. Zbigniew Badowski, architekt,

Warszawa, Kazimierz Dolny

41. Witold Dąbrowski, v-ce dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN,

Lublin

42. Weronika Kobylińska, grafik

Warszawa

43. prof. dr hab. Bohdan Jung Akademia Handlowa Warszawa

Warszawa

44. prof. Monika Adamczyk - Garbowska, literaturoznawca, tłumaczka, UMCS

Lublin

45. Adam Wajrak, publicysta, ekolog, obrońca Rospudy

Teremiski

46. dr Maria Żardecka, lekarz

Warszawa

47. Tomasz Tatarczyk, art. malarz

Warszawa, Męćmierz

48. Henryk Talar, aktor, pedagog

Komorów

49. Jarosław Bugaj - Dobrzański, historyk, entomolog - amator

Kazimierz Dolny

50. Ryszard Werman, ekonomista

Kazimierz Dolny

51. Aleksandra Tatarczyk

Kazimierz dolny, Warszawa

52. Justyna Karasińska

Puławy

53. Grażyna Zakrzewska

Puławy

54. Kazimierz Wóycicki, historyk, politolog,

Warszawa

55. dr Waldemar Odorowski, hist. sztuki, Kazimierska Konfraternia Sztuki

Kazimierz Dolny

56. Janusz Michalak, hist. sztuki

Kazimierz Dolny

57. Tadeusz Michalak, architekt

Kazimierz Dolny

58. Henryk Komorowski, członek  Zarządu Głównego, skarbnik TOnZ

Warszawa

59. Andrzej Piotrowski, muzealnik, fotograf, geolog

Warszawa

60. Stefan Kurzawiński, prezes TPK

Kazimierz Dolny

61. Maciej Włodarczyk, architekt

Męćmierz

61. Jerzy Kuna, fotografik

Kazimierz Dolny

62. Roman Wolny

Kazimierz Dolny

63. Zbigniew Bagiński, dyr. Kolegium Sztuk Pięknych UMCS

Lublin

63. prof. Dr hab. Marian Harasimiuk, geolog, UMCS

Lublin

64. Marek Wojtczak, muzyk, specjalista ds.
marketingu,

Kazimierz Dolny, Warszawa

65. Ludmiła Szczepkowska, plastyk

Kazimierz Dolny

66. Seweryn Ashkenazy, developer, biznesmen,

hotelarz

Męćmierz, Los Angeles

67. Sławomir Doraczyński

Kazimierz Dolny

68. Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

kształtowanie środowiska, gleboznawstwo

Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

69. doc dr. hab. Marcin Machalski
Instytut Paleobiologii PAN, Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
Warszawa
70. Sławomir Adamski, anglista
Kazimierz Dolny
71. Maria Fijałkowska,
Kazimierz Dolny
72. Witold Fijałkowski,
Kazimierz Dolny
73. Anna Gałuszewska
Kazimierz Dolny
74. Irena Kwiecińska
Kazimierz Dolny
75. Wioletta Sikora
Kazimierz Dolny
76. Bożena Niemir, pedagog
Łódź
77. mgr Tadeusz Zielniewicz, historyk sztuki, były wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie, były generalny konserwator zabytków
Lublin
78. Jolanta Malicka
      Kazimierz Dolny, Albrechtówka
79. Jakub Malicki
      Kazimierz Dolny, Albrechtówka
80. Małgorzata Sikora
      Męćmierz
81. Tomasz Sikora, art. fotografik
      Męćmierz

LISTA MA CHARAKTER OTWARTY

*
Zgromadzenie uchwaliło rezolucję w brzmieniu:
*
REZOLUCJA
pierwszego zgromadzenia ogólnego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym
z dnia 24 stycznia 2009 roku.
Po zapoznaniu się z informacjami na temat postanowień zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Dolnego, uchwalonego Uchwałą Nr. IV/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 28 marca 2003 roku, a odnoszącymi się kamieniołomu i jego rejonu przy ul. Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym i w związku z Uchwałą NR. XXV/191/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 5 grudnia 2008 roku, wyrażamy obawę, że nieprecyzyjne, a nawet sprzeczne ze sobą zapisy miejscowego planu - w formie i treści zawartej w jego rysunku i tekście - mogą w skutkach doprowadzić do zakłócenia lub zniszczenia krajobrazu, na który składa się m. in. kazimierski kamieniołom i otaczające go tereny, wspólnie tworzące prawe zbocze pradoliny Wisły. W związku z tym upoważniamy wyłonione przez nasze zgromadzenie prezydium do:
1. wystąpienia, niezależnie lub wspólnie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, do odpowiednich organów władzy samorządowej i państwowej z wnioskiem o zawieszenie wykonania Uchwały Rady Miejskiej o sprzedaży kamieniołomu do czasu rozpatrzenia przez te organy zgłoszonych przez Komitet wątpliwości i uwag odnoszących się do rysunku i tekstu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2. wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Kazimierza Dolnego o sprecyzowanie przed planowaną sprzedażą, możliwości zagospodarowania oferowanej działki i dokładnej charakterystyki dopuszczalnej inwestycji, określającej jej gabaryty, przeznaczenie, powierzchnię zabudowy, itp., w ramach procedur wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3. nawiązania współdziałania w sprawie ochrony krajobrazu kamieniołomu z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami;
4. niezależnie lub wspólnie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami dokonania szczegółowej analizy postanowień zawartych w rysunku i tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do kamieniołomu i jego rejonu oraz sformułowania wynikających z tych zapisów zagrożeń dla całej strefy krajobrazowej, zamykającej od południa zabudowę zabytkowego układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego;
5. wystąpienia do odpowiednich organów samorządowych i państwowych o rozpatrzenie wniosków Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym w trybie przewidzianym do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez uwzględnienie ich w Studium zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny;
6. poinformowania o działaniach podjętych przez Komitet następujących instytucji i stowarzyszeń:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego
Stowaryszenia Konserwatorów Zabytków
Rady Ochrony Zabytków
ICOMOS
Ministra Kultury
Wojewodę Lubelski
Sejmik Wojewódzki

 

*

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OBYWATELSKIEGO KOMITETU OCHRONY KROJOBRZU KAMIENIOLOMU W KAZIMIERZU DOLNYM
Z WŁADZAMI MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

W dniu 30 stycznia 2009 roku odbyło się spotkanie władz Kazimierza Dolnego, reprezentowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta - Pana Piotra Rucińskiego, Burmistrza - Pana Grzegorza Dunię oraz Wiceburmistrza - Pana Macieja Żurawieckiego z prezydium Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym (OKOKK).

Podczas spotkania prezes OKOKK, prof. Bogusław Szmygin przedstawił ideę, przyczyny i cel powstania Komitetu, przedłożył również stosowne dokumenty, tj.: pismo do Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza, w którym znalazła się prośba o wstrzymanie wykonania uchwały RM, dotyczącej sprzedaży kamieniołomu wraz z uzasadnieniem, rezolucję ogólnego zgromadzenia i listę członków OKOKK. Prof. Szmygin streścił również przebieg zgromadzenia założycielskiego OKOKK z dnia 24 stycznia 2009, podczas którego wyrażone zostały obawy co do dalszych losów krajobrazu kamieniołomu, w sytuacji, gdyby sprzedaż tego terenu nastąpiła przed doprecyzowaniem niejednoznacznych zapisów w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niektóre z tych zapisów są sprzeczne z decyzjami natury ogólnej, odnoszącymi się do ochrony całego zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowego Kazimierza. Owe niejasności, zawarte w prawie lokalnym, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, a regulujące zakres inwestycji, pozostawiają wiele swobody interpretacyjnej inwestorowi, co w konsekwencji doprowadzić może do nieodwracalnych zmian i utraty wartości kulturowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych kamieniołomu. Jeśli plan nie zostanie doprecyzowany, to należy oczekiwać, że zgodnie z logiką inwestycyjną inwestycje będą proporcjonalne do wartości działki, czyli do jej ceny, a co za tym idzie będzie to szeroki zakres przekształceń.

Pan Burmistrz poinformował prezydium o podjętych już - na skutek przyjęcia przez RM uchwały o sprzedaży - działaniach inwentaryzacyjnych i wycenie terenu.

Prezydium w imieniu członków OKOKK zadeklarowało wolę współpracy w przygotowaniu projektu zmian zapisów, które ustrzegą kamieniołom przed degradacją jego wartości.

Deklaracja niniejsza została przez władze przyjęta.

Obecnie oczekujemy na pisemne ustosunkowanie się Rady Miasta i Burmistrza do przedstawionych przez OKOKK postulatów.

Jednocześnie prezydium, zgodnie z zapisami rezolucji, poinformuje o podjętych przezeń działaniach stosowne władze, instytucje i stowarzyszenia.
Treść pisma skierowanego do PP. Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza:

 

 

Kazimierz Dolny, dnia 30 stycznia 2009

 

Prezydium
Obywatelskiego Komitetu
Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu
w Kazimierzu Dolnym

 

Pan Piotr Ruciński, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym
Pan Grzegorz Dunia, Burmistrz Miasta Kazimierza Dolnego

 

Szanowni Panowie,

 

informujemy, że w dniu 24 stycznia 2009 roku zawiązał się Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. W jego skład weszło dotychczas 66 osób, których listę przedkładamy w załączniku nr. 1. Komitet uchwalił rezolucję i wyłonił prezydium (załączniki nr. 2 i 3).

 

Reprezentując Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym i wcielając w życie jego uchwały, zwracamy się do Panów z prośbą o:

 

1. zawieszenie wykonania uchwały nr. XXV/191/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, z dnia 05 grudnia 2008 roku, wyrażającej zgodę na sprzedaż działki nr. 1331/2, położonej na obszarze kamieniołomu przy ul. Krakowskiej, do czasu rozpatrzenia przez Radę Miejską wniosku Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu o dokonanie zmian w rysunku i tekście Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Dolnego, uchwalonego uchwałą nr. VI/29/2003 z dnia 28 marca 2003 roku. Wniosek taki nasz Komitet opracuje i przedłoży w uzgodnionym z Panem Burmistrzem terminie;

 

2. rozpatrzenie w.w. wniosku w trybie prawnym, przewidzianym dla zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględnienie go w Studium zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny.

 

W załączniku nr. 4 przedkładamy uzasadnienie naszych wniosków.

 

Z poważaniem

 

Sekretarz Komitetu Prezes Komitetu

 

OBYWATELSKI KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU KAMIENIOLOMU

 

W KAZIMIERZU DOLNYM

 

________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr. 4

Uzasadnienie wniosków prezydium Obywatelskiego komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.

 

Krajobraz kamieniołomu, wraz z całym zboczem pradoliny Wisły i panoramą miasta Kazimierza jest dobrem narodowym, wchodzi w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w paneuropejskim korytarzu ekologicznym, jest nad to położony w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii oraz objęty ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie zabytków.
Samorząd miasta i gminy w Kazimierzu Dolnym administrując tym dobrem, powinien nim rozporządzać mając na względzie nie tylko miejscowe potrzeby i interesy mieszkańców gminy, lecz także uwzględnić prawo całego narodu do zachowania jego skarbów przyrody i kultury.

 

Po przeanalizowaniu rysunku i tekstu obowiązującego m.p.z.p., dotyczących kamieniołomu i jego okolic, należy stwierdzić, że zapisy tam zawarte są nieprecyzyjne i dają szerokie pole do interpretacji, zależnie od potrzeb i indywidualnych interesów przyszłego właściciela. Zapisy planu, a więc decyzje prawa miejscowego, odnoszące się do tego obszaru, są w wielu punktach sprzeczne z decyzjami nadrzędnymi, wyznaczającymi zasady ochrony całego zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowego miasta.
A oto przykłady:

 

- & 4, ust. 1: „Wszelka działalność w strefie aktywizacji i przekształceń (...) musi być podporządkowana wartościom środowiska przyrodniczego i kulturowego."

 

- &4, ust. 2, p.5 stanowią, że „Harmonizowanie celów ochronnych, ekologicznych, kulturowych, społecznych i gospodarczych powinno odbywać się na zasadzie ekorozwoju zapewniającego bezwzględną ochronę unikalnego krajobrazu doliny Wisły wraz z jej strefami zboczowymi."

 

- & 5, ust. 1 stanowi, że „plan uwzględnia następujące zakazy: (...)

 

lokalizowania nowych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska(...)

 

11. lokalizowania budowli i obiektów szpecących krajobraz."

 

- & 5 p. 1 „Do indywidualnej ochrony prawnej wskazuje się profil utworów kredowych w nieczynnym kamieniołomie miejskim przy ul. Krakowskiej" (...) oraz „wprowadza się zakazy takich działań, które prowadzić mogą do bezpowrotnej utraty wartości dydaktycznych obiektów, to jest: wszelkich prac ziemnych (...) w odniesieniu do kamieniołomów."

 

- Również w & 5 „(..) Za podstawową planistyczną formę ochrony środowiska przyrodniczego obszaru objętego planem uznaje się Ekologiczny System Obszarów Chronionych(...)", którego głównymi ogniwami są „paneuropejski korytarz ekologiczny, obejmujący zalewowe dno doliny Wisły wraz z jej strefa zboczową(...) W związku z tym wyklucza się lokalizacji zabudowy w strefach zboczowych dolin."

 

- W & 6: „Podporządkowuje się wskazane w planie zasady zagospodarowania przestrzennego priorytetowi ochrony krajobrazu kulturowego, co oznacza: pełną ochronę unikalnego zespołu architektoniczno - urbanistycznego wraz z otaczającym krajobrazem przyrodniczym" oraz „utrzymanie niezmienionej sylwety miasta z bezwzględną ochrona przed zabudową eksponowanych zboczy i wysoczyn (...)"

 

- W & 10, Strefa 46 mowa jest o tym, że obowiązuje „ochrona ekspozycji krajobrazowej z krawędzi przełomu i przeciwległych wzgórz" (dotyczy pradoliny Wisły).

 

Z przytoczonymi powyżej decyzjami planu stoją w sprzeczności niektóre zapisy szczegółowe, odnoszące się do kamieniołomu, a oznaczone symbolami 1UT, UK, ZP, RZ, W. Dopuszcza się nimi budowę „zespołu wielofunkcyjnego ośrodka usług turystycznych, wypoczynku i sportu". Może to oznaczać powstanie zarówno drobnych form architektonicznych, jak też obiektów wielkokubaturowych. Pomimo wskazania dla ośrodka zaplecza hotelowego w grupie spichlerzy (istniejącego i - przewidzianych do odbudowy) - zapisy planu nie wykluczają możliwości budowy w kamieniołomie i takiej usługi. Pomimo braku symbolu US (usługi sportu) na terenie tym wymienia się możliwość zlokalizowania takowych. W paśmie terenów położonych pomiędzy ulicą Krakowską a wałem p.powodziowym, czyli w tle z kamieniołomem, plan stworzył możliwość zlokalizowania m.in. stacji benzynowej.

 

Te i inne błędy i sprzeczności występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzasadniają naszym zdaniem zakwestionowanie możliwości zlokalizowania w tym obszarze jakiejkolwiek inwestycji do czasu doprecyzowania zakresu usług, które mogłyby być w kamieniołomie umieszczone, wydzielenia działki na te cele przeznaczonej, określenia granic i skali oraz charakteru ewentualnej zabudowy.

 

zobacz teksty o kamieniołomach

_____________________________________

**************************

Poniższe dokumenty OKOK przesłał do instytucji i stowarzyszeń określonych w rezolucji.
OBYWATELSKI KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU KAMIENIOLOMU
W KAZIMIERZU DOLNYM

 

PROJEKT ZMIAN W TEKŚCIE MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR. VI/29/2003 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM Z DNIA 28 MARCA
2003 R.

&2

1. Przedmiotem ustaleń planu są następujące tereny położone w granicach objętych opracowaniem planu, oznaczone symbolami:

 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej:

MZ - tereny budownictwa zbiorowego

MW - tereny budownictwa wielorodzinnego

MN - tereny budownictwa jednorodzinnego

MP - tereny budownictwa pensjonatowego

2) tereny zabudowy usługowej:

UA - usługi administracji

UT - usługi turystyki (poza pensjonatami i hotelami) propozycje nowych symboli odnoszą się tylko do strefy 2b

UHL - usługi hotelowe (dot. tylko strefy 2b)

US - usługi sportu

UK - usługi kultury

UG - usługi gastronomiczne

UH - usługi handlu

UR - usługi rzemiosła

UO - usługi oświaty

UZ - usługi zdrowia

UŁ - usługi łączności

UI - usługi inne

3) tereny produkcji rolnej:
RPU - tereny urządzeń obsługi rolnictwa
RP - tereny upraw polowych
RO - tereny upraw ogrodniczych
RZ - łąki i pastwiska
4) cmentarze:
ZCc - cmentarze czynne wraz z rezerwa terenu pod rozbudowę
ZCz - cmentarze nieczynne pod ochroną
5) tereny zielone i wody otwarte chronione przed zmiana użytkowania:
RL - tereny lasów i zakrzewień
RZ1 - skarpy wskazane do zabezpieczeń przeciwerozyjnych, zadarnienia i zakrzewienia
RZ2 - tereny łąk i pastwisk chronionych przed zmianą użytkowania
RO k - tereny sadów nadwiślańskich charakterystycznych dla chronionego krajobrazu
Wn - tereny wiklin i plaż piaszczystych
W - tereny wód otwartych (rzeki, stawy, glinianki i in.)
ZP - tereny zieleni urządzonej
SD - teren nieczynnego kamieniołomu, stanowiska naukowo - dokumentacyjne wraz ze strefą ochronną
6) elementy infrastruktury technicznej:
WZ - tereny związane z gospodarka wodną
NO - tereny urządzeń związanych z odprowadzaniem ścieków
EE - tereny urządzeń energetycznych
EG - tereny urządzeń gazowych
7) tereny układu sieci dróg i usług komunalnych:
KP - drogi powiatowe
KG - drogi gminne
KS - parkingi
KSP - stacje paliw
KX - ciągi piesze
KDX - ciągi dojazdowe pieszo - jezdne
Następujące oznaczenia geograficzne w rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
2) linie podziału wewnętrznego,
3) linie granic zabudowy: obowiązującej i nieprzekraczalnej,
4) linie określające granice obszarów i obiektów objętych ochroną lub wskazanych do ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
5) granice strefy ochrony planistycznej.
Wrysowane w planie kontury obiektów przewidzianych do budowy nie przesądzają o ich powierzchni oraz konkretnej lokalizacji. Sprecyzowanie wyżej wymienionych parametrów obiektów będzie możliwe po dokładnym rozeznaniu przez projektanta potrzeb funkcjonalnych, warunków terenowych, obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz warunków wynikających z faktu wpisania miasta Kazimierza Dolnego do rejestru zabytków i uznania za pomnik historii.

&10
USTALENIA OGÓLNE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W JEDNOSTKACH ARCHITEKTONICZNO - KRAJOBRAZOWYCH.
STREFA 2b - Kazimierz, Przedmieście Krakowskie.
Podnóże krawędzi doliny Wisły od ruin Faktorii Angielskiej po strome zbocze Albrechtówki; teren o wybitnych walorach krajobrazowych i dydaktycznych.
Strefa ochrony konserwatorskiej „A".
1) Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
a) Każdy rodzaj zagospodarowania terenu należy podporządkować wybitnym walorom krajobrazowym i dydaktycznych.
b) W oparciu o prawo wodne wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy w 50-metrowej strefie od podstawy wału przeciwpowodziowego, a także zmiany drogi technicznej do modernizacji wału na drogę dojazdową do położonych przy niej działek. Ograniczenie strefy ochronnej nie dotyczy istniejących i przewidzianych planem do odbudowy zabytków architektury.
c) Adaptuje się luźną zabudowę pensjonatową i jednorodzinną z ochroną towarzyszących jej sadów i ogrodów, bez prawa wyznaczania nowych działek budowlanych.
d) Projektowane zagospodarowanie strefy nie może kolidować z wykorzystywaniem kamieniołomu do celów naukowo - dydaktycznych.
e) Adaptuje się istniejącą bazę hotelową (willa „Murka" i tzw. spichlerz PTTK) z możliwością jej rozbudowy wyłącznie przez odbudowę zniszczonych spichlerzy, dokładnie według zachowanej ikonografii i śladów w terenie. Obowiązują badania archeologiczne i badania ikonograficzne.
f) W części dna kamieniołomu, uformowanego drogą rekultywacji wyrobiska, możliwa lokalizacja parterowego zespołu usług. Dla całego terenu należy opracować projekt koncepcyjny zagospodarowania w oparciu o studium krajobrazowe.
g) Obsługa komunikacyjna od strony Słonecznej drogą wzdłuż lasu na Albrechtówce.
h) Dla obszaru wskazanego w rysunku planu jako związanego z przeprawa promową (1 KS, ZP, UI, KX, KP) wymagany jest szczegółowy projekt zagospodarowania terenu rozwiązujący w sposób kompleksowy:
- zjazd od ul. Słonecznej,
- wydzielenie miejsc parkingowych dla pojazdów oczekujących na przeprawę promową,
- dojazd docelowy do stanicy WOPR,
- wydzielenie dojść pieszych,
- urządzenie terenów zielonych,
- urządzenie zaplecza sanitarnego itp.
i) Wojewódzki Konserwator Zabytków ma prawo wnoszenia szczegółowych warunków konserwatorskich do obowiązujących w zapisach planu.
2) W zakresie ochrony środowiska :
a) obejmuje się ochroną planistyczną nieczynny kamieniołom wskazany do ochrony prawnej jako stanowisko naukowo - dokumentacyjne wraz ze strefą ochronną.
Wymagane:
- przyrodnicza rekultywacja poprzez reintrodukcje roślin kserotermicznych,
- urządzenia na półkach skalnych odpowiednio zabezpieczonych ścieżek dydaktycznych,
- zakaz uprawy gruntów w strefie ochronnej, tj. 20 m od górnej krawędzi ściany kamieniołomu,
b) wprowadza się nakaz ochrony naturalnej zieleni wysokiej współtworzącej tożsamość kulturową tego obszaru i posiadającej, ze względu na wyeksponowanie, znaczenie krajobrazowe;
c) dopuszcza się wyłącznie taki sposób rekreacyjnego zagospodarowania podnóża kamieniołomu, który:
- nie stworzy zagrożeń sanitarnych dla środowiska,
- kolorystycznie i przestrzennie będzie harmonizować ze ścianą kamieniołomu i nie naruszy ukształtowanego w toku eksploatacji kamienia profilu.
- nie spowoduje zniszczenia pionierskiej roślinności naturalnej wkraczającej w strefę obrzeży kamieniołomu, a sprawi wkomponowanie jej w istniejącą;
d) obowiązuje ochrona wału przeciwpowodziowego przed działaniami zagrażającymi jego stabilności, tj.:
- przejeżdżania pojazdami i konno lub przepędzania zwierząt gospodarskich z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
- przejeżdżania pojazdami droga przeznaczoną do ochrony i konserwacji wału przeciwpowodziowego,
- uprawy gruntu w odległości co najmniej 3 m od stopy wału,
- rozkopywania wału, wbijania słupów, ustawiania znaków, sadzenia drzew lub krzewów niezgodnie z projektem zagospodarowania wału,
- naruszania gruntu (kopania studni, sadzawek, dołów i rowów) w odległości co najmniej 50 m od stopy wału,
- uszkadzania darniny i innych umocnień
Wyżej wymienionych zakazów nie stosuje się do robót związanych z utrzymaniem i modernizacją wału przeciwpowodziowego;
e) uwzględnia się uwarunkowania związane z modernizacją wału przeciwpowodziowego, tj.:
- podwyższenie wału zgodnie z potrzebami
- zagęszczenie materiału zgodnie z aktualnymi wym

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>