Korespondencja z Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym

OBYWATELSKI KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU KAMIENIOLOMU
W KAZIMIERZU DOLNYM
________________________________________________________________________________________
Kazimierz Dolny, dnia 30 stycznia 2009
Prezydium
Obywatelskiego Komitetu
Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu
w Kazimierzu Dolnym
Pan
Piotr Ruciński, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym
Pan
Grzegorz Dunia, Burmistrz Miasta
Kazimierza Dolnego
Szanowni Panowie,
informujemy, że w dniu 24 stycznia 2009 roku zawiązał się Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. W jego skład weszło dotychczas 66 osób, których listę przedkładamy w załączniku nr. 1. Komitet uchwalił rezolucję i wyłonił prezydium (załączniki nr. 2 i 3).
Reprezentując Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym i wcielając w życie jego uchwały, zwracamy się do Panów z prośbą o:
1. zawieszenie wykonania uchwały nr. XXV/191/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, z dnia 05 grudnia 2008 roku, wyrażającej zgodę na sprzedaż działki nr. 1331/2, położonej na obszarze kamieniołomu przy ul. Krakowskiej, do czasu rozpatrzenia przez Radę Miejską wniosku Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu o dokonanie zmian w rysunku i tekście Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Dolnego, uchwalonego uchwałą nr. VI/29/2003 z dnia 28 marca 2003 roku. Wniosek taki nasz Komitet opracuje i przedłoży w uzgodnionym z Panem Burmistrzem terminie;
2. rozpatrzenie w.w. wniosku w trybie prawnym, przewidzianym dla zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględnienie go w Studium zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny.
W załączniku nr. 4 przedkładamy uzasadnienie naszych wniosków.
Z poważaniem
Sekretarz Komitetu Prezes Komitetu
OBYWATELSKI KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU KAMIENIOLOMU
W KAZIMIERZU DOLNYM
________________________________________________________________________________________
Załącznik nr. 4
Uzasadnienie wniosków prezydium Obywatelskiego komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.
Krajobraz kamieniołomu, wraz z całym zboczem pradoliny Wisły i panoramą miasta Kazimierza jest dobrem narodowym, wchodzi w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w paneuropejskim korytarzu ekologicznym, jest nad to położony w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii oraz objęty ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie zabytków.
Samorząd miasta i gminy w Kazimierzu Dolnym administrując tym dobrem, powinien nim rozporządzać mając na względzie nie tylko miejscowe potrzeby i interesy mieszkańców gminy, lecz także uwzględnić prawo całego narodu do zachowania jego skarbów przyrody i kultury.
Po przeanalizowaniu rysunku i tekstu obowiązującego m.p.z.p., dotyczących kamieniołomu i jego okolic, należy stwierdzić, że zapisy tam zawarte są nieprecyzyjne i dają szerokie pole do interpretacji, zależnie od potrzeb i indywidualnych interesów przyszłego właściciela. Zapisy planu, a więc decyzje prawa miejscowego, odnoszące się do tego obszaru, są w wielu punktach sprzeczne z decyzjami nadrzędnymi, wyznaczającymi zasady ochrony całego zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowego miasta.
A oto przykłady:
- & 4, ust. 1: „Wszelka działalność w strefie aktywizacji i przekształceń (...) musi być podporządkowana wartościom środowiska przyrodniczego i kulturowego."
- &4, ust. 2, p.5 stanowią, że „Harmonizowanie celów ochronnych, ekologicznych, kulturowych, społecznych i gospodarczych powinno odbywać się na zasadzie ekorozwoju zapewniającego bezwzględną ochronę unikalnego krajobrazu doliny Wisły wraz z jej strefami zboczowymi."
- & 5, ust. 1 stanowi, że „plan uwzględnia następujące zakazy: (...)
lokalizowania nowych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska(...)
11. lokalizowania budowli i obiektów szpecących krajobraz."
- & 5 p. 1 „Do indywidualnej ochrony prawnej wskazuje się profil utworów kredowych w nieczynnym kamieniołomie miejskim przy ul. Krakowskiej" (...) oraz „wprowadza się zakazy takich działań, które prowadzić mogą do bezpowrotnej utraty wartości dydaktycznych obiektów, to jest: wszelkich prac ziemnych (...) w odniesieniu do kamieniołomów."
- Również w & 5 „(..) Za podstawową planistyczną formę ochrony środowiska przyrodniczego obszaru objętego planem uznaje się Ekologiczny System Obszarów Chronionych(...)", którego głównymi ogniwami są „paneuropejski korytarz ekologiczny, obejmujący zalewowe dno doliny Wisły wraz z jej strefa zboczową(...) W związku z tym wyklucza się lokalizacji zabudowy w strefach zboczowych dolin."
- W & 6: „Podporządkowuje się wskazane w planie zasady zagospodarowania przestrzennego priorytetowi ochrony krajobrazu kulturowego, co oznacza: pełną ochronę unikalnego zespołu architektoniczno - urbanistycznego wraz z otaczającym krajobrazem przyrodniczym" oraz „utrzymanie niezmienionej sylwety miasta z bezwzględną ochrona przed zabudową eksponowanych zboczy i wysoczyn (...)"
- W & 10, Strefa 46 mowa jest o tym, że obowiązuje „ochrona ekspozycji krajobrazowej z krawędzi przełomu i przeciwległych wzgórz" (dotyczy pradoliny Wisły).
Z przytoczonymi powyżej decyzjami planu stoją w sprzeczności niektóre zapisy szczegółowe, odnoszące się do kamieniołomu, a oznaczone symbolami 1UT, UK, ZP, RZ, W. Dopuszcza się nimi budowę „zespołu wielofunkcyjnego ośrodka usług turystycznych, wypoczynku i sportu". Może to oznaczać powstanie zarówno drobnych form architektonicznych, jak też obiektów wielkokubaturowych. Pomimo wskazania dla ośrodka zaplecza hotelowego w grupie spichlerzy (istniejącego i - przewidzianych do odbudowy) - zapisy planu nie wykluczają możliwości budowy w kamieniołomie i takiej usługi. Pomimo braku symbolu US (usługi sportu) na terenie tym wymienia się możliwość zlokalizowania takowych. W paśmie terenów położonych pomiędzy ulicą Krakowską a wałem p.powodziowym, czyli w tle z kamieniołomem, plan stworzył możliwość zlokalizowania m.in. stacji benzynowej.
Te i inne błędy i sprzeczności występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzasadniają naszym zdaniem zakwestionowanie możliwości zlokalizowania w tym obszarze jakiejkolwiek inwestycji do czasu doprecyzowania zakresu usług, które mogłyby być w kamieniołomie umieszczone, wydzielenia działki na te cele przeznaczonej, określenia granic i skali oraz charakteru ewentualnej zabudowy.
*************************************************
Kolejne pismo:
OBYWATELSKI KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU KAMIENIOLOMU
W KAZIMIERZU DOLNYM
Kazimierz Dolny, 2 marca 2009 r.
Obywatelski Komitet Ochrony
Krajobrazu Kamieniołomu
w Kazimierzu Dolnym
Adres do korespondencji:
Bożena Gałuszewska
Ul. Lubelska 1
24-120 Kazimierz Dolny
Szanowni Panowie
Piotr Ruciński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym
oraz
Grzegorz Dunia
Burmistrz m. Kazimierza Dolnego
Spełniając nasze zobowiązanie, zawarte w piśmie - wniosku z dnia 30 stycznia 2009 r., adresowanym do Panów, w załączeniu przedkładamy wniosek do zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr. VI/29/2003 z dnia 28 marca 2003 r.
Wniosek dotyczy strefy 2b, której istotnym elementem jest wyrobisko po miejskim kamieniołomie.
Zwracamy się z prośbą o nadanie naszemu wnioskowi toku formalno - prawnego obowiązującego dla dokonywania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
W dalszym ciągu deklarujemy udział zgromadzonych w naszym Komitecie specjalistów w pracach nad zmianami w M.P.Z.P., zależnie od zgłoszonych przez Panów potrzeb.
Sekretarz Komitetu z up. Prezesa Komitetu
prof. dr hab. Bogusława Szmygina
 
mgr Bożena Gałuszewska Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. arch. Konrad Kucza - Kuczyński
mgr inż. arch. Waldemar Doraczyński
mgr inż. arch. Tadeusz Michalak
mgr art. plastyk Bartłomiej Pniewski
mgr Jerzy Żurawski
Załączniki:
Wniosek do zmian w tekście M.P.Z.P.
Wniosek do zmian w rysunku M.P.Z.P Uzasadnienie wniosków.

 

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>