Kamieniołomy - c.d.

Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu otrzymał pismo od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w którym zawiadomieni zostaliśmy o wydaniu pozwolenia na podział działki w interesującym nas obszarze.
Nasz Komitet rozważał już wcześniej możliwość podziału terenu kamieniołomu na mniejsze działki, które mogą zostać sprzedane kilku inwestorom. Uznaliśmy, że nie ma znaczenia, czy działka zostanie kupiona przez jednego czy kilku właścicieli. Najistotniejsza jest koncepcja architektoniczna i wytyczne konserwatorskie dotyczące zagospodarowania tego obszaru, a taki wymóg został zawarty w niniejszym piśmie. Będą również musiały być spełnione wytyczne kolejnych urzędów i instytucji. Takie same wytyczne do aktualnego studium zagospodarowania przestrzennego dała komisja architektoniczno - urbanistyczna.
Nasz Komitet otrzymawszy tę decyzję przyjmuje ją do wiadomości i nie podejmuje żadnych kroków, bowiem już wcześniej taką wersję rozważaliśmy i ustosunkowywaliśmy się do niej. Na pewno natomiast będziemy się przyglądać pracom nad koncepcją i będziemy czuwać nad kształtem powstających zapisów. Na tym jednak etapie nasza reakcja nie jest konieczna.
sekretarz OKOK Bożena Gałuszewska

Burmistrz / Kazimierza Dolnego ul. Senatorska 5 24-120 Kazimierz Dolny

Sprawa: Wydanie pozwolenia na podział działki
Obiekt: Działka nr ewid. 1331/2 położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Krakowskiej, w obrębie układu architektoniczno-urbanistyczno-krajobrazowego Kazimierza Dolnego nad Wisłą, figurującego w rejestrze zabytków woj. lubelskiego pod nr A/46

DECYZJA
Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 lit b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 8. art. 89 pkt 2 i art. 93 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/03 poz. 1568, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dn. 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Kazimierza Dolnego znak: RGN 7224/88/201 Or z dnia 19 lutego 2010r (data wpływu do kancelarii WUOZ w Lublinie
01 marca 2010r), uzupełnionego pismem znak: RGN 7224/138/10 z dnia 02 lipca 20l0r oraz załącznikami do notatki służbowej z dnia 19 lipca 20 lOr
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie
orzeka
wydać pozwolenie na podział działki nr ewid. 1331/2 położonej przy ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym na działki nr 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1331/7 w oparciu o załączony do wniosku wstępny projekt podziału działki sporządzony przez uprawnionego geodetę - mgr inż. Grzegorza Jarząbka (10 luty 2010r)
UZASADNIENIE
Przewidziana do podziału nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską jako część układu urbanistyczno -architektoniczno - krajobrazowego Kazimierza Dolnego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/46. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17 września 2003r z późn. zm.), podział przedmiotowej działki wymaga uzyskania pozwolenia LWKZ w Lublinie.
Wykładnikiem możliwości inwestowania na przedmiotowym terenie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miastar44r&zknbre-t^inyn3chwa1xmynjchwaią Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Nr VI/29/2003 z dnia 28 marca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 77 poz. 2137). W ustaleniach w/w planu, przewidziany do podziału teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej A oznaczonej symbolem 2b - Kazimierz, Przedmieście Krakowskie, oraz symbolami 1UT, UK, ZP, RZ, W - usługi turystyczne. Dla całego obszaru plan wskazuje konieczność opracowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania w oparciu o analizę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
Przedmiotowa inwestycja polega na podziale działki nr 1331/2 na działki nr 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1331/7, z których każda posiada dostęp do drogi publicznej. Wydzielenie projektowanych działek 1331/7 oraz 1331/3 ma na celu wyodrębnienie obszaru dla połączenia go z terenem oznaczonym w planie miejscowym symbolem SD - teren dawnego kamieniołomu, stanowisko dokumentacyjne, wraz z zabezpieczeniem.dostępu do skarpy.
W dniu 19 lutego 2010r Burmistrz Kazimierza Dolnego pismem znak: RGN/7224/88/2010 wystąpił do LWKZ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na podział przedmiotowej nieruchomości. LWKZ w Lublinie by potwierdzić uzasadnienie dla planowanego podziału - pismem znak: IN/40/Ka-380/832/10 z dnia 05 marca 2010r nałożył na Burmistrza obowiązek uzupełnienia przedmiotowego wniosku o opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.
Jednocześnie mając na względzie wagę przedmiotowej sprawy - LWKZ w Lublinie wystąpił pismem znak: IN/40/Ka-396/881/10 z dnia 11 marca 2010r do Państwowego Instytutu Geologicznego, Jednostka badawczo - rozwojowa z prośbą o zajęcie stanowiska w; sprawie planowanego podziału. W dniu 23 marca 201 Or w piśmie znak: B/47/2010 Z-ca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego doc. dr hab. Grzegorz Pieńkowski wyraził opinię, że przy sprzedaży działek powstałych po podziale należy mieć na uwadze zachowanie minimum 30 metrowego pasa ochronnego od skarpy w kierunku Wisły bez możliwości wybudowania w tym pasie drogi jezdnej (dopuszczalne - ścieżka rowerowa, chodnik) a wysokość zabudowy winna być taka aby skarpa kazimierskiego kamieniołomu była wyraźnie widoczna z góry przeciwległej skarpy w Janowcu. W uzasadnieniu powyższego doc. dr hab. Grzegorz Pieńkowski przywołał między innymi fakt, że kamieniołom kazimierski jest jednym z najlepszych stanowisk górnej kredy i kluczowym obiektem dla opracowywanego geoparku - Małopolski Przełom Wisły Zawichost - Puławy.
W dniu 19 lipca 2010r Burmistrz Kazimierza Dolnego przedłożył służbom konserwatorskim kserokopię pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie znak: RDOŚ-06-WSTV-6638/12-l/10/ap z dnia 02 czerwca 2010r, oraz oryginał opinii z dnia 28 maja 20I0r prof. dr hab. Mariana Harasimiuka - Lidera Konsorcjum Geopark „Małopolski Przełom Wisły", z których to wynika, że podział działki w aspekcie aktualnych form ochrony przyrody nie ma istotnego znaczenia, znacznie ważniejszym jest bowiem sposób zagospodarowania tego terenu, w związku z możliwościami jakie daje plan miejscowy. Prof. dr hab. Marian Harasimiuk wskazuje natomiast w swojej opinii na konieczność wykupienia przez UM w Kazimierzu Dolnym prywatnej działki o nr 1306 (górna część kamieniołomu) i dołączenia jej do powstałej z podziału działki nr 1331/7 co zapewni warunki niezbędne do realizacji celów geoparku i wyeksponowania tego obiektu, i uznaje że w tej sytuacji podział i sprzedaż pozostałej części działki nr 1331/2 nie ma istotnego znaczenia pod warunkiem, że zapewniony zostanie dostęp do geostanowiska oraz odpowiednia ochrona jego walorów krajobrazowych.
Mając na uwadze formę ochrony przedmiotowego terenu oraz przedłożone specjalistyczne opinie dotyczące planowanego podziału w kontekście najistotniejszych uwarunkowań dotyczących ochrony walorów przyrodniczo -krajobrazowych i obszaru badawczego - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgadnia wstępny projekt podziału działki nr 1331/2 sporządzony przez uprawnionego geodetę - mgr inż. Grzegorza Jarząbka stojąc na stanowisku, żeuszczegółowione ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta winny być przesądzające o prawidłowym zainwestowaniu terenu aby ochrona walorów krajobrazowo - przyrodniczych kamieniołomu kazimierskiego została w pełni zachowana.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac lub innych działań.
Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

 Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>